Wednesday, December 25, 2013

Raha, üksnes raha


Raha, üksnes raha. Muu (hoolivus, ausus, ohverdus jmt) Eestis ei maksa. 

Raha nimel on lubatud kõik. 

Kurb! 

Unistan ajast, mil ühiskonna hellikud (Ansip, Ilves, Ligi jt) taipavad, et enesele tehtavaid kulutusi tuleb vähendada. Jõuavad arusaamisele selles, et nende ees, kes neile mõnusa ära elamise tagavad, tuleb kummardus teha.

DF: Ligi: kui saaks kokkuleppele OÜ-tamise, käibemaksu ausama deklareerimise ja ametiautode asjus, võiks vastu pakkuda sotsiaalmaksu langetamist.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ligi-kui-saaks-kokkuleppele-ou-tamise-kaibemaksu-ausama-deklareerimise-ja-ametiautode-asjus-voiks-vastu-pakkuda-sotsiaalmaksu-langetamist.d?id=67502188

Monday, December 23, 2013

Eesti valimissüsteem ei ole kuigi eetiline–moraalne


Eesti valimissüsteem ei ole kuigi eetiline–moraalne. Volikogus või riigikogus hääletatakse sageli ainuisikuliselt, kuid esinduskokku ei pääseta tihtilugu mitte isikumandaadiga, vaid tänu nimekirjale.

Eesti praegune valimissüsteem avab kriuksumata uksed esindusorganitesse ka sulleritele. Seepärast on valitute isikliku kukru täitmise lembus pigem tava kui erand. Tundub, et rahvas on sellega leppinud. Korruptsioon ja mõjuvõimuga kauplemine ei pane silmagi pilkuma.

Esindusorganitesse kandideeritakse enamasti valimisnimekirjades, kuid otsuste langetamine käib sageli ainuisikuliselt. Lähenemine võib juriidiliselt isegi jokk olla, kuid eetilisest ja moraalsest aspektist vaadates on tegemist katastroofiga. Ainuisikuliselt võiksid volikogudes (ja ka riigikogus) otsustusnuppudele vajutada vaid need, keda isikumandaadiga õnnistatud on. Ülejäänutel tuleks valimisnimekirjas kandideerinute enamuse tahtega arvestada. Isegi see poleks päris õige, sest häältekogus sõltub järjestusest.

Valija pole tuvastatav, tema tahte järgimisele viitamine on demagoogia, mille taha annab isiklikku kasuahnust peita. Eesti valimissüsteemi lombakus ja ühiskonnas vohav poliitiline kultuuritus on tekitanud olukorra, kus omavalitsustes aetaksegi omi isiklikke asju, salatsetakse ja hämatakse. Valimiseelsel perioodil jagatakse katteta lubadusi. Valimistejärgsel perioodil panustatakse vallaelanike raha, ametite, positsioonide jagamisele ja suurema tüki krahmamisele.

Et mitte üldsõnaliseks jääda, toon näite koduvallast. Kohila valla SDE valimisnimekirjas kandideeris viimastel valimistel paarkümmend inimest. Oli parteituid ja parteilasi. Valituks osutusid õiged ja hästi positsioneeritud (paigutus nimekirjas, valimisleht) kandidaadid, kes paraku ei kogunud isegi kahe peale kokku isikumandaadi jagu hääli. Volikogusse pääseti valimisnimekirjas kandideerinute kogutud häältega.

Suurima häälesaagi kogus IRL valimisnimekiri. Koalitsiooni moodustamise tarvidus puudus, kuid see moodustati. Arvatavasti seetõttu, et siis annab valitsemisel otsuste laiapõhjalisusele viidata ja vastutust hajutada. Koalitsiooni sai kaks SDE ja üks Keskerakonna valimisnimekirjas kandideerinut. Valimistel vastanduti. Partnerid lubasid mitte leppida IRL diktaatliku asjaajamisega. Koalitsioonileping allkirjastati selliselt, et need, kelle kogutud häältega volikogusse pääseti, ei teadnudki seda.
Näide tagajärgedest — külarahvamaja keskharidusega töötajast tegid valimised vallalehe toimetaja.

Eesti valimissüsteem ja esindamise reeglistik vajaks hädasti muutmist. Muutus lähenemises lisaks ühiskonnakorraldusse demokraatiat. Kõiki kandideerijaid (olenemata sellest, mis numbri all kandideeritakse ja kas kandideeritakse üksinda või grupiviisiliselt) tuleb hakata võrdselt kohtlema. Kord tuleks majja lüüa ka esindamise põhimõtetes. Kui me seda ei tee, siis varem või hiljem lämbume korruptsiooni raskuse all. Esindama tuleks hakata teisi, mitte ennast ega valikulisi kamraade.


Friday, December 20, 2013

Kõike makse kokku ei kogu


EPL: Villu Zirnask: Andku ettevõtjad andeks, aga nende ja rahandusministri vahel käibemaksuseaduse täiendamise pärast puhkenud tüli tõi mulle meelde ütluse „eks see koer kiunub, kes pihta sai”. Miks? Sest on avalik saladus, et paljud ettevõtjad käsitlevad osa oma isiklikke väljaminekuid ärikulutustena ja teevad neid maksuvabalt.
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/villu-zirnask-ettevotjate-vaikesed-piinlikud-saladused.d?id=67477096

Hea Villu, 
See, et ettevõtetes kajastatakse (mõningaid) isiklikke kulutusi ärikuluna, pole saladus. Nii nagu pole saladus see, et ühisraha juures askeldajad kajastavad oma kulutusi riigikuludena. Ettevõtjate puhul on tegemist maailmas kehtiva tavaga, riigimeeste juures haruldusega. 

Ei tasu teha probleemi sellest, milles seda pole. Maksude iga hinna kogumise asemel tuleks kord majja lüüa ühisvahendite kasutamises. Tühiste käivete deklareerimine ei tasu ennast (kulude/tulude suhtena) ära. Kui tasuks, siis praktiseeriksid seda ka teised. 


Parem varblane pihus, kui tuvi taevas. Kõike makse kokku ei kogu. Kas ongi vaja? Ettevõtjad võtavad suuri riske. Ühel päeval on kust võtta, teisel päeval ollakse püksata. Maksude maksmise kõrval tuleb täita teisigi (ühiskondlikke) kohustusi. Sotsiaalse vastutuse koorem pole väike. Eriti veel Eestis.

Kuna uuringutulemustes ei kajastu erisused, siis järeldus (Eestis praktiseerivad ettevõtjad sissetulekute varjamist ning isiklike kulutuste näitamist ärikulutustena palju rohkem kui näiteks Soomes) on mitte midagi ütlev.

Oleme kuludesse kandmisega kitsid, dikteerime ettevõtetele liialt ette, mida võib kuludesse kanda, mida mitte. Võtame näiteks tööle tuleku ja koju mineku kulutused, mida Eestis ei saa kuludesse kanda (maksustatakse). Paljudes riikides saab. Või näiteks töötajatele spordisaali rentimise kulutused – Eestis ei saa (maksusid maksmata) kuludesse kanda, mujal saab. Näiteid on teisigi. Eesti näitajad peavadki halvemad olema, kuna absurdsed piirangud soodustavad üleastumisi.

Kuhu paigutub piir isikliku ja ärikulutuse vahel? Eestis on piir ühes, Soomes teises kohas. Tulemused pole võrreldavad, neist ei tasu tõsiselt võetavaid järeldusi teha.

Minu arvates läheneme maksude maksmisele valest küljest. Maksudest hoidumine on tagajärg, mitte põhjus. Ebaperemehelik (ebademokraatlik) maksurahaga ümberkäimine innustab maksudest kõrvale hiilima. Makse makstakse meelsamini, kui valitseb selgus nende otstarbekas kasutamises. Erakondade toiduahelate ülalpidamine, katuserahade eraldamine, jõukamate ühiskondade abistamine ja muu sarnane on (paljude arvates) kaugel otstarbekusest. Kui tahame, et makse makstaks meelsamini, siis tuleb panustada põhjustele (teguritele, mis ei innusta maksusid maksma), mitte tagajärgedele (kehtestada aina uusi piiranguid ja kohustusi). Maksuraha heaperemehelik kasutamine innustab makse maksma. 

Wednesday, December 18, 2013

Makse ei saa koguda neilt, kellel seda pole


Endine majandusminister ja praegune Tavidi kullasuuna juht Meelis Atonen leiab, et Eestil oleks viimane aeg taas maksusüsteemiga midagi uuenduslikku ette võtta. Eesti innovaatilise maksusüsteemi tuumaks võiks tema arvates olla tulumaksu täielik kaotamine.

Meelis Atoneni tulumaksu kaotamise seisukohaga ei saa nõustuda. Mitte Eestis. Meie maksusüsteem kogub liiga palju makse eluliselt vajalikelt asjadelt (toit, eluase jmt), mida tuleb maksta ka sissetuleku kaotuse korral. Arenenud riikides käivad asjad teisiti: sotsiaalkindlustussüsteem tasakaalustab maksusüsteemi puudused, ei lase inimestel täielikku vaesusse langeda.

Uuringute andmetel elab Eestis vaesuses üle veerandi lastest. Nälgivate laste kõhu arvel maksu kogumine on võigas. Maailmas pole vist teist sellist riiki, kus kogutakse leivalt, saialt, piimalt ja muudelt eluks vajalikelt esmatarbekaupadelt kahekümneprotsendilist netomaksu – käibemaksu. Euroopa Liidu keskmine käibemaks toiduainetele jääb alla kümne protsendi.


Oleme maksustamisega läinud liiale, mis on viinud paljud meie hulgast täielikku vaesusse. Kõigil peab olema võimalus rahuldada eluks vajalikke esmavajadusi, nagu toit ja peavari; makse kogutakse ülejäänult. Seda kogutakse sealt, kus seda on. Sellest aspektist on tulumaks ainuõige maks. 

Makse ei saa koguda neilt, kellel seda pole.
 

Tuesday, December 17, 2013

Riik petab, kodanikud vastavad samaga


Enamuses OECD riikides maksutulu kasvab, Eestis mitte. http://www.aripaev.ee/Default.aspx?PublicationId=3e3b8be8-af20-41e4-870e-5c2dabeb09a9


Kui maksusid peidetakse teistele tuluridadele (töötuskindlustus, riigilõivud, riigiettevõtete dividendid jne), siis ei saagi maksutulu SKPsse kasvada. 

Adekvaatse deklareerimise korral oleks maksutulu kasv Eestis suur. 

Riik petab, kodanikud vastavad samaga. 

Eestis poleks vajadust maksumäärasid (sh varjatuid) tõsta ega kehtestada uusi makse. 

Piisab aususest.

Järgmisel päeval märkasin, et ülal toodud link (maksutulu kasvust OECD riikides, ÄP) oli kustutatud. Tegemist võis olla valeinfoga. Minu poolt kirjutatu kehtib ka siis, kui Eestis maksutulu SKPsse kasvas. 

Saturday, December 14, 2013

Käekäiku näitab kõige paremini inimeste kodumaal püsimine


Hea ja halb (õige ja vale) on subjektiivsed mõisted. Mis ühele paistab heana (õigena), võib teisele halvana (valena) paista. Üksteisest mööda rääkimise välistamiseks, tuleks paika saada eesmärgilised eelistused ja tulemuslikkuse mõõdikud.

Minu silmis paistab Eesti suures pildis armetuna. Ärgem hämagem sisemajanduse kogutoodanguga ja taandagem selle kasvuprotsent jõukuse kasvule. See küll lohutab, kuid ei innusta rõhuasetusi muutma. Madalalt tasemelt kasvamine pole kunst. See tuleb ponnistusi tegemata. Toetustest ja abidest tuleva majanduskasvuga pole põhjust uhkustada.

Käekäiku näitab kõige paremini inimeste kodumaal püsimine (või lahkumine) ja nende ostujõud kodumaal. Esimese kohta adekvaatne info puudub. Pakutakse erinevaid numbreid, kuid igaüks teab kedagi, kes on kodumaa tolmu jalgelt pühkinud või on lahkumas.


Ostujõu kohta on adekvaatset infot piisavalt. 

ÜRO tööorganisatsioon ILO koostatud 72 riigi elanike ostujõu tabeli järgi on eestlaste rahakott õhuke. Isegi Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia ja Türgi elanikud on meist paremal järjel. Venemaaga istume samal vaesusepulgal (Venemaa meist järgmine). Lätlastest ja leedulastest jääme samuti eratarbimise ostupariteedi poolest (hinnatasemetest olulisem kriteerium) alla. Eestlastel moodustab see 59 protsenti, lätlastel 61 protsenti, leedulastel 74 protsenti ELi keskmisest (Eurostat 2012). 

Friday, December 13, 2013

Enda peale teki sikutamise asemel tuleks mõelda riiklikult


Eestis elab suurlinna tänava jagu inimesi, meie hoiame üleval 12 ministeeriumit, 26 ametit, loendamatut arvu ametkondi, üle kahesaja maksudest elatuvat omavalitsuskollektiivi, rohkesti maksurahast rahastatavaid sihtasutusi ja mittetulundusühinguid. 

Pole mingi ime, et maksukoormus kasvab, elujärg ei parane. 

Distantseerusime Venemaast, et paremini elada, elame aga vaata, et kehvemini.

Eristusime laulva revolutsiooniga. Nüüd võiksime eristuda rahumeelse ja tarmuka ühiskonnakorralduse reformiga. 3-4 ministeeriumist, kordades vähemast ametist ja ametkonnast ning 10-15 omavalitsusest peaks olema küll ja küll. Enda peale teki sikutamise asemel tuleks mõelda riiklikult.


EPL: Raivo Vare: Eesti riik on muutunud meie suuruse jaoks liiga keeruliseks. Väikeriigiks olemine pole puue, nagu pea ainsa lähenemisnurgana meie senises poliitilises diskursuses on esitatud, vaid hoopis võimalus. Maailmas on ligi 90 mikro- ja väikeriiki. 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/raivo-vare-eesti-riik-on-muutunud-meie-suuruse-jaoks-liiga-keeruliseks.d?id=67432630

Thursday, December 12, 2013

Valed diagnoosid salatakse maha, ravimite sisse söötmine jätkubEesti tervishoiusüsteemi saamatust ja hoolimatust põhjendatakse rahapuudusega. Patsiendid lepivad, arvavad et enamat ei saagi nõuda. Teenuse osutajate ringkaitse lämmatab rahulolematuse leviku juba eos. Valed diagnoosid salatakse maha, suurte ravimite koguste sisse söötmine jätkub. On ka julgeid, kes tegelikkust päevavalgele toovad.

EE: Kuku raadio toimetaja Karin Aule rinnakul torkavad silma rängad õmblused. Põletusarmidega sarnanevad valged jutid on valus mälestus 2012. aasta 1. aprillist, mil Karin tõi Ida-Tallinna Keskhaiglas ilmale oma teise lapse.

Seda, mis juhtus Kariniga järgneval viiel päeval pärast sünnitust, on uurinud nii sotsiaalministeerium kui arutanud naistearstide selts. Karini juhtum muutis küll arstide tööd, kuid ta ise on südamest solvunud. Miks?

Karin ei ole mitte ainult murelik, vaid pettunud. Tuim. Haige. Keegi ei usu tema valu. Ei näita huvi. Kellele kurta? Kui Karin selgitab veel kord arstile, et tema valu ei kadunud sünnitusega, rahustab günekoloog: “Teil on süda ja kopsud täiesti terved. Uskuge mind, teil on paanikahoog, kodus läheb paremaks!”

Kodus käib Karin kummargil, trepist käpakil. Beebit tõsta ei jõua, rinnakuvalud tugevnevad. Terve ülakeha põleb. Süüa ei saa. Mida teha? Kuhu minna? Hakkab ta hulluks minema? Karin paneb imiku rinna otsa, tal on õhupuudus. Ta ei saa lapsega hakkama.

Karini isa suri 35aastaselt äkksurma. Karini raseduskaardil on kirjas, et Karini risk on südame- ja veresoonkonnahaigus.

5. aprillil tõuseb Karinil kodus kõrge palavik. Erki ei nõustu naise kannatusi pealt vaatama ja viib Karini tagasi Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Karinil tuvastatakse emakapõletik, ta pannakse günekoloogiaosakonda tilguti alla. Õhtul ei saa Karin enam vabalt hingata. Tal tekib nõrkus, lisaks valutab ikka veel rindkere ja selg. Kas te olete astmaatik, küsib arst Karinilt. Ei ole. Kutsutakse sisearst ning lõpuks otsustavad arstid teha kompuutertomograafuuringu.

Selgub Karini seisundi põhjus: südameaort on täies pikkuses rebenenud ja laienenud ehk Karinil on aordi kihistunud aneurüsm. Haigus, mis võib olla eluohtlik nii naisele kui lootele.
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/eestiuudised/tuntud-saatejuhi-invaliidistumise-lugu-arstid-alahindasid-tema-sudamehada.d?id=67423294Tuesday, December 10, 2013

Rail Baltic projekt pole tõsiseltvõetav


Rail Baltic projekt pole tõsiseltvõetav. 

See ei käivitu. 

Ei käivitu juba sellepärast, et tulevaste rahavoogude numbreid ei lasta laest võtta. Projekt peab ära tasuma. 

Rail Baltic ei käivituks aga isegi siis, kui bürokraadid õnnestuks ära lollitada (bluffida tasuvust). Raudteele ei leiduks kohta, kuna inimesed seisavad elukeskkonna peapeale pööramisele vastu. Taevasse seda ei ehita. Rail Baltic on žest, mille summa löövad laiaks teised - need, kes meid rahaliitu meelitasid.

DF: "Raudtee trassivalikute osas oleme seisukohal, et tallinlaste elukeskkond ei tohiks kannatada saada ja mitte kellegi kodu ei tohi seeläbi hävida," ütles abilinnapea. 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/taavi-aas-tallinna-elanike-kodude-havitamine-rail-balticu-trassi-ehitamiseks-ei-ole-vastuvoetav.d?id=67413566

Sunday, December 8, 2013

Orienteeritus isiklikule kasule teeb inimestest monstrumid


Eesti valimissüsteem ja poliitiline kultuuritus sillutab esindusorganitesse teed sulleritele. Juriidiliselt võib see jokk olla, kuid eetilises-moraalses aspektist vaadates on tegemist katastroofiga. Ainuisikuliselt peaksid volikogudes otsustada/esindada saama vaid isikumandaadi jagu hääli kogunud, ülejäänutel tuleks arvestada (nimekirjas kandideerinute) enamuse tahtega. Sellest ju ka nimekirjades kandideerinutele (selgus platvormis, vastutus, demokraatlik lähenemine) hõlpsamad valituks osutumise tingimused (üksikkandidaatide ees).

Kohila valla SDE valimisnimekirjas kandideerinud kaks volikoguliiget ei kogunud isegi kahepeale kokku isikumandaadi jagu hääli. Volikogus istutakse valimisnimekirja häältega, otsuseid langetatakse aga iseseisvalt. Kaaslased said IRLiga koalitsiooni loomisest (NB! IRL oleks saanud valitseda ka koalitsioonita) teada tagantjärgi. Vastandusime IRLi diktaatlikule poliitikale, nüüd toetame seda. Kahepalgelisus! 

Mis järelduse teeme?

Volikogudes aetakse omi asju, salatsetakse ja hämatakse. Valimiseelsel perioodil jagatakse katteta lubadusi, valimistejärgsel perioodil panustatakse vallaelanike raha (ametite, positsioonide) jagamisele ja enesele suurema tüki kahmamisele. 

Kohilas SDE valimisnimekirjas esinumbrina kandideerinu (ja 36 häält kogunu) unistus sai teoks – keskharidusega rahvamaja teenindajast sai vallalehe toimetaja.

Minus süveneb veendumust, et parteilasi tuleb karta – nad võivad magusat juttu ajada ja naeratada, kuid võivad ka keset pealage lajatada. Isiklikule kasule orienteeritus teeb neist monstrumid.

Monday, December 2, 2013

Kui näitajad pole võrreldavad, siis pole arutelul mõtet


Kui näitajad pole võrreldavad, siis pole arutelul mõtet. Võrreldamatute arvude võrdlemised tekitavad probleeme, viivad ebaõigete järeldusteni ja valede otsusteni.

Ühiskondade maksukoormuste võrdlemist tuleks alustada tõdemusest, et maksukoormus ei võrdu (üksnes) riigi- ja KOV maksulaekumiste ja kogutoodangu jagatisega. Maksulaekumised ei kajasta kõiki makse - osad paigutuvad muude kirjete alla (kulupõhisest kõrgemad riigilõivud, monopoolsete riigiettevõtete dividenditulu, töötuskindlustusmakse jmt), arvestamata jäävad summad, mida inimesed maksavad kehvapoolse eelarvelise asutuse teenuse pärast otse osutajatele (kindlustatud tasuvad tervishoiuteenuse eest, kulutused laste hariduse omandamiseks jne).

Kui nõustute eelpoolsega, siis tunnistagem, et Eesti kuulub küll statistilise maksukoormuse näitaja poolest keskmiste hulka, kuid reaalne maksukoormus on eestlastel kõrge. Tulem avaldub nadis ostujõus ja selles, et paljud (uuringute järgi üle kolmandiku) tahavad mujale elama minna.

Riigiisad uhkustavad konkurentsivõimeliste maksumääradega ja tagasihoidliku riigisektori laenukoormusega, erasektori probleemid ei paista neile korda minevat. Ühiskonnaliikmete maksukoormus jätkab (riigilõivud, aktsiisid, miinimumipalga kergitamise järel kõrgemad tööjõumaksud, sõiduautode käibemaksutagastusega nihverdamine jmt) uute kõrguste vallutamist.

Maksudest kirjutan siin: http://www.linnaleht.ee/?page=99&id=2473